Szanowni Państwo

Mając na uwadze nadchodzące zmiany w prawie ochrony danych osobowych związane z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 str.1, dalej RODO, realizując przysługujące Państwu na podstawie Art. 13 RODO prawo do informacji, w załączeniu przesyłamy Państwu treść klauzuli informacyjnej administratora danych osobowych.
EKOLOGISTIK Usługi Komunalno-Transportowe Dariusz Gruba z siedzibą w Luzinie ul. Wilczka 14 - w ramach wzajemnych relacji przetwarza przekazane przez Państwa dane osobowe, które mogą dotyczyć Państwa reprezentantów, właścicieli lub pracowników.

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych:
I.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EKOLOGISTIK Usługi Komunalno-Transportowe Dariusz Gruba z siedzibą w Luzinie ul. Wilczka 14, NIP 5882046520, REGON 192786454.
II.
EKOLOGISTIK Usługi Komunalno-Transportowe Dariusz Gruba z siedzibą w Luzinie ul. Wilczka 14, na mocy innych umów, w tym umów powierzenia może przekazywać Pani/Pana dane osobowe:
a) osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
b) podmiotom przetwarzającym - którym zleciliśmy lub zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,
c) innym odbiorcom – np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, powiązanym spółkom, podmiotom, które na podstawie obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych.
III.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są zawarte umowy. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celu ich wykonania w tym przeprowadzania rozliczeń finansowych. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie jest wykonywane w celu marketingu bezpośredniego.
IV.
Prawo do sprzeciwu. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. EKOLOGISTIK Usługi Komunalno-Transportowe Dariusz Gruba, przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że zaistnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne.
V.
EKOLOGISTIK Usługi Komunalno-Transportowe Dariusz Gruba, będzie przetwarzać Pani/Pana dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, oraz w czasie przez który Pani/Pan może wnieść reklamację lub pozew, a także w okresie przez który zobowiązana jest do przetwarzania danych na podstawie ustaw podatkowych, w tym ustawy o podatku dochodowym oraz ustawy o podatku od towarów i usług.
VI.
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VII.
Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należyte wykonanie umowy.
VIII.
Informuję, że decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.
IX.
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.